Toplumda artan kimlik çeşitliliğiyle birlikte ortaya çıkan terör olgusu ve radikalleşme
faaliyetleri, her geçen gün şiddete evrilme riskini arttırmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı;
terörizm, radikalizm ve şiddet olaylarını örnekler üzerinde incelemek ve bu olguların
medyaya yansımalarıyla ilgili araştırma yapmaktır. Çalışma yöntemi Literatür taraması
olmakla birlikte; radikalleşme olgusunun terörizme evrilme süreci medya açısından ele
alınmıştır. Günümüz dünyasının içinde olduğu uluslararası rekabet ortamı; kişileri sosyal
yaşamda oluşan dengesizlikleri sorgulamaya ve çözüm için arayış yöntemi bulmaya
itmektedir. Sorgulama ve toplumdan farkı düşündüğüne inanma güdüsü; bireylerde bir yere
ait olma gerekliliği inancıyla birlikte harekete geçme isteği uyandırmaktadır. Kişilerin bu
yönelimleri önce radikalleşme sürecine girmesine; ardından kendi fikirleriyle bütünleşen
terör gruplarına dahil olmasına; son süreçte de fikirlerinin şiddete evrilmesine yol
açmaktadır. Bireylerin, bu faaliyetlere ulaşmalarında ve entegre edilmelerinde en önemli
aracı faktör medyadır. Küreselleşen dünyada ilerleyen teknolojiye iyi bir şekilde adapte
olmuş terör gruplarının, medya aracılığı ile bölgesel sınırlarını aşabilmesi; terör grubunun
ideolojisinin daha geniş alanlara yayılmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte; terör
gruplarının gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin, farklı ülke ve medya kuruluşlarında
gerçeklerden uzak algılarla birlikte medya kullanıcılarına sunulması; kullanıcıların fikirlerini
yönlendirmekte ve şekillendirmektedir. Bu da medya kullanıcılarının, terör ve şiddet
eylemlerine bakış açısının meşru kılınmasına sebebiyet vermektedir. Uluslararası alanda
medyada yapılan yanlış yayınlara yönelik alınan önlemlere rağmen; engellenememiş algı
operasyonlarının farklı medya kuruluşlarında ve platformalarında yapılmaya devam
edildiğini söylemek mümkündür.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1HyhqgGT4dqXWPeMWQxwY_uSjewuY9yss/view?usp=sharing